საფეხბურთო კლუბი თელავის  ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია:

11. 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

10. 2023 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

9. 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

8. 2022 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

7. 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

6. 2021 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

5. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

4. 2020 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

3. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

2. 2019 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ

1. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება და ინფორმაცია

აგენტებისა და შუამავლებისათვის გადახდილი თანხების შესახებ